טנ.יקרוק לש תירבעה ךפוה
.תילאו'זיול תיגול תירבע ןאכ ךופהל םילוכי םתא
ךפיהל םגש םינעוטה שי
.(דיתעב ךופהל תנמ לע וז תבותכב ושמתשה)

Maximum chars per line: Add BRs